Pravidlá ochrany osobných údajov

Dávate súhlas s tým, aby Vás spoločnosť Restu s.r.o. (ďalej len „Restu.sk“) zaradila na základe Vašej registrácie na stránkach www.restu.sk (ďalej tiež len Restu.sk) do zoznamu členov Restu.sk nebo v aplikaci Restu (ďalej len „členovia“), ktorý vedie v súvislosti s poskytovaním rezervačných služieb (ďalej tiež len „rezervácie“ alebo “rezervačné služby”) v partnerských reštauráciách, ich zoznam je uverejnený na stránkach Restu.sk (ďalej len „partnerské reštaurácie“). Rezervačné služby môžete využívať buď na základe registrácie na stránkach Restu.sk, alebo bez registrácie po vykonaní rezervácie cez rezervačný formulár na stránkach Restu.sk, na ktorý pristúpite buď zo stránok Restu.sk, alebo budete na rezervačný formulár presmerovaný zo stránok partnerskej reštaurácie, v ktorej budete vykonávať rezerváciu.

Udeľujete spoločnosti Restu.sk súhlas k spracovaniu svojich kontaktných osobných údajov, ktoré uvediete pri registrácii na Restu.sk, rezervácii na stránkach Restu.sk, či ktoré uvediete v rezervačnom formulári, ku ktorému ste pristúpili prostredníctvom stránok partnerskej reštaurácie. V prípade uvedenia kontaktných osobných údajov v rezervačnom formulári bez registrácie (ku ktorému môžete pristupovať najmä prostredníctvom stránok partnerskej reštaurácie), udeľujete tiež partnerskej reštaurácii, vo vzťahu ku kontaktným osobným údajom uvedených v rezervačnom formulári súhlas k spracovaniu týchto údajov, a to pre účely kontaktovania v rámci zmluvného vzťahu so spoločnosťou Restu.sk a pre účely zasielania obchodných oznámení týkajúcich sa služieb, výrobkov, ponúk a informácií spoločnosti Restu.sk, či partnerskej reštaurácie alebo obchodných partnerov spoločnosti Restu.sk, či partnerskej reštaurácie, a pre účely kontaktovania výhercov prípadných marketingových súťaží organizovaných spoločnosťou Restu.sk, či partnerskou reštauráciou.

Súhlas je daný na dobu platnosti registrácie člena na stránkach Restu.sk, pokiaľ ste členom, či na dobu piatich rokov, pokiaľ ste neregistrovanými užívateľmi a využívate rezervácie na stránkach Restu.sk, či pokiaľ využívate rezerváciu bez registrácie, najmä potom cez rezervačný formulár, ku ktorému ste pristúpili prostredníctvom stránok partnerskej reštaurácie.

Poskytnutie údajov je dobrovoľné. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení môžete kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom žiadosti na e-mailovú adresu info@restu.sk, či na e-mailovú adresu reštaurácie, ak ide o obchodné oznámenie reštaurácie alebo odpovedí na konkrétne zaslanú správu, prípadne i telefonicky na čísle call centra uvedeného na stránkach Restu.sk.

Osobné údaje členov sú spracovávané a používané výhradne spoločnosťou Restu.sk, či partnerskou reštauráciou, prípadne spracovateľovi, s ktorým Restu s.r.o. či reštaurácia uzavrie príslušné spracovateľské zmluvy, a to výhradne pre vyššie uvedené účely. Špeciálne ponuky sú členom zasielané na ich e-mailovú adresu alebo na ich členský profil. Restu.sk neposkytne ani inak nesprístupní tretej osobe údaje poskytnuté Restu.sk na základe vyššie uvedeného súhlasu a vyvinie maximálne úsilie, aby ani reštaurácia neposkytla ani inak nesprístupnila tretej osobe údaje poskytnuté partnerskej reštaurácii.

Restu.sk neručí za spracovanie osobných údajov reštauráciou. Pre akékoľvek pripomienky k spracovaniu údajov reštauráciou je treba sa obrátiť priamo na reštauráciu.

Člen má právo prístupu k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo požiadať Restu.sk, či partnerskú reštauráciu o vysvetlenie a odstránenie závadného stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie, či likvidáciu osobných údajov) v prípade, že zistí alebo sa domnieva, že Restu.sk, či partnerská reštaurácia vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s ochranou jeho osobného a súkromného života alebo v rozpore so zákonom (najmä ak sú údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania), ako i právo sa v prípade porušenia svojich práv obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade so zákonom na ochranu osobných údajov. Pri spracovaní Vašich údajov kladieme veľký dôraz na technické i organizačné zabezpečenie spracovávaných údajov. Všetky osobné údaje sú uložené na elektronickom úložisku chránenom aktuálnym antivírovým softwarom. Prístup k úložisku je tiež chránený heslom. V rámci spoločnosti sú pravidlá prístupu k členskej databáze a prípadne ďalším osobným údajom nastavené tak, aby k nim mal prístup len okruh zamestnancov, či externých spolupracovníkov, ktorý s údajmi nutne potrebujú nakladať pri poskytovaní rezervačných služieb, či služieb s nimi súvisiacich. Všetok personál, ktorý prichádza s osobnými údajmi do styku, je poučený o povinnosti mlčanlivosti a ďalších povinnostiach podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše osobné údaje sú Vám na stránkach Restu.sk sprístupnené po Vašom prihlásení k členskému profilu (teda po zadaní Vášho e-mailu a hesla). Pokiaľ nie ste registrovaným členom, budú Vám Vaše osobné údaje sprístupnené na žiadosť zaslanú na e-mailovú adresu info@restu.sk.

Zhromažďované a spracovávané údaje sme povinní poskytnúť v prípadoch vymedzených právnymi predpismi orgánom štátnej správy, súdom, orgánom činným v trestnom konaní, atď.

Vyhradzujeme si právo tieto pravidlá ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť. Tým, že budete naďalej využívať rezervačné služby, s takými zmenami vyjadrujete súhlas.

Akékoľvek ďalšie podmienky využívania rezervačných služieb sprístupnených na stránkach Restu.sk alebo iným spôsobom nie sú týmito pravidlami ochrany osobných údajov dotknuté.

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sú platné a účinné od 14. februára 2014.
Dátum poslednej aktualizácie: 1. novembra 2016
Restu s.r.o.

Tento web používa k poskytovaniu služieb, personalizácii reklám a analýze návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie