Nastavenie cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri vašej návšteve webových stránok Restu týmito stránkami alebo stránkami našich partnerov zasielané a ukladané do vášho prehliadača.

Pravidlá nakladania s osobnými údajmi

1. Informácie o Restu a historické spracovanie

1.1. Tieto pravidlá nakladania s osobnými údajmi prijala spoločnosť Restu s.r.o., IČO: 289 93 063, so sídlom Praha 5 - Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, PSČ 15500, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Mestskom súde v Prahe pod sp. zn. C 158483, (ďalej len "Restu").

1.2. Tieto pravidlá upravujú zásady spracovania osobných údajov všetkých užívateľov internetového rezervačného portálu www.restu.sk alebo mobilnej aplikácie Restu (ďalej len "užívatelia"), ktorí si zriadia užívateľský účet, zakúpia tovar v obchode Restu, vytvárajú rezerváciu v reštauráciách prostredníctvom internetového rezervačného portálu www.restu.sk alebo mobilnej aplikácie Restu, alebo v ďalších prípadoch, kedy užívateľ priamo využíva služby Restu alebo kontaktuje Restu za účelom nadviazania obchodnej spolupráce (prostredníctvom www.restu.sk alebo inak) a zároveň poskytuje Restu svoje osobné údaje (napr. odber newsletteru, odoslanie nezáväzného dopytu) (ďalej len "zákazník Restu"). V týchto prípadoch Restu vystupuje ako prevádzkovateľ osobných údajov a určuje, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

1.3. Rezerváciu, nákup alebo registráciu na webových stránkach Restu môžu vykonávať len osoby staršie ako 15 rokov.

1.4. Tieto pravidlá sa v obmedzenej miere uplatňujú aj pre zákazníkov reštaurácií, ktorí vytvárajú rezerváciu priamo v reštauráciách, napríklad aj prostredníctvom webových stránok reštaurácie používajúcich rezervačný nástroje Restu, a ktorých osobné údaje Restu spracováva v úlohe sprostredkovateľa - poskytovateľa služieb pre reštauráciu. Prevádzkovateľom osobných údajov je v týchto prípadoch príslušná reštaurácia, ktorá určuje účel a spôsob nakladania s osobnými údajmi svojich zákazníkov. Úplný zoznam reštaurácií nájdete na portáli www.restu.sk alebo v mobilnej aplikácii Restu (ďalej len "reštaurácie" a "zákazníci reštaurácií").

1.5. Pre bližšie informácie o tom, ako príslušná reštaurácie spracováva osobné údaje svojich klientov v úlohe prevádzkovateľa osobných údajov, kontaktujte príslušnú reštauráciu.

1.6. Zodpovednou osobou (poverencom pre ochranu osobných údajov) je v Restu: dpo@restu.cz, +420 232 000 444.

1.7. Ochrana osobných údajov sa riadi najmä Nariadením (EÚ) č. 2016/679 - Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR"), ako aj ďalšími súvisiacimi osobitnými právnymi predpismi na ochranu osobných údajov a súkromia fyzických osôb.

1.8. Existujúci zákazník Restu týmto výslovne berie na vedomie a potvrdzuje, že spracovanie osobných údajov prebiehalo zo strany Restu pred dátumom účinnosti týchto pravidiel v porovnateľnom rozsahu, na podobné účely a na základe obdobných právnych titulov, ako sú uvedené v týchto pravidlách.

2. Aké údaje spracovávame a na aké účely?

2.1. Registrácia a správa zákazníckeho účtu Restu

2.2. Restu spracováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri vytvorení a správe používateľského účtu Restu. Tieto údaje zahŕňajú najmä meno a priezvisko, e-mailovú adresu a telefónne číslo, prípadne ďalšie údaje, ktoré dobrovoľne uvediete alebo umiestnite k svojmu zákazníckemu profilu.

2.3. Spracovanie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo vykonávame na základe oprávneného záujmu, pretože ich spracovanie je nevyhnutné pre správu Vášho zákazníckeho účtu. Ostatné osobné údaje, ktoré ste poskytli v rámci svojho zákazníckeho účtu, a to údaj o pohlaví, východiskové mesto, obľúbené reštaurácie alebo dátum narodenia, spracovávame na základe Vášho súhlasu, získaného v rámci procesu registrácie, pre lepšie zacielenie ponúk tovaru a poskytovanie kreditov alebo iných výhod zákazníkom.

2.4. Nákup tovaru v obchode Restu

2.5. Restu spracováva osobné údaje, ktoré nám poskytnete na účely dopytu a realizácia nákupu tovaru v internetovom obchode Restu, a to predovšetkým voucherov. Pre tieto účely spracovávame predovšetkým Vaše meno, priezvisko, kontaktné údaje (email a telefón) a ak je zadáte, tak i fakturačné údaje. Právnym titulom na spracovanie takto poskytnutých osobných údajov je plnenie zmluvy; poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak bez nich nie je možné nákup realizovať.

2.6. Vybavenie rezervácie v reštaurácii

2.7. Pre účely vybavenia Vašej rezervácie spracovávame Vaše meno, priezvisko a kontaktné údaje (email a telefón). Spracovanie údajov za účelom realizácie Vašej požiadavky na rezerváciu v tomto prípade zahŕňa aj odovzdanie týchto informácií Vami vybranej reštaurácii. Právnym titulom na spracovanie poskytnutých osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a Restu, ktorá je obsiahnutá v obchodných podmienkach. Ak nie sú údaje poskytnuté, nemôže Restu vybaviť Vašu rezerváciu. Ak v rámci rezervácie sami dobrovoľne uvediete do poznámky akékoľvek citlivé údaje (osobitné kategórie osobných údajov), napr. ohľadom alergií na jedlo, alebo iných zdravotných obmedzení, potom dochádza zo strany Restu k spracovaniu týchto údajov, a to výhradne pre účely vybavenie Vašej rezervácie.

2.8. Odovzdanie Vašich osobných údajov reštaurácii a Vaše následná návšteva reštaurácie znamená, že daná reštaurácia sa stáva samostatným prevádzkovateľom osobných údajov a nesie tak plnú zodpovednosť za ich ďalšie spracovanie (bližšie pozri článok 1.4).

2.9. Zasielanie ponúk tovarov a služieb; odber newsletteru

2.10. V prípade, že nám udelíte svoj súhlas, bude Restu spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, východiskové mesto alebo obľúbené reštaurácie pre účely zasielania ponúk tovarov a služieb Restu, ako aj ďalších informácií týkajúcich sa aktivít a ponúk reštaurácií. Právnym základom pre spracovanie Vašich údajov je udelenie Vášho súhlasu, ktorý je úplne dobrovoľný. Súhlas Restu udeľujete v priebehu rezervácie, nákupu v obchode alebo registrácia na webových stránkach Restu, prípadne neskôr v nastavení Vášho zákazníckeho účtu.

2.11. K odberu elektronických newsletterov sa tiež môžete kedykoľvek prihlásiť vyplnením Vašich kontaktných údajov (email) na webových stránkach Restu a zaškrtnutím príslušného políčka.

2.12. Ak ste vytvorili rezerváciu priamo v reštaurácií, na jej webe, vrátane prípadov, keď reštaurácie na svojom webe využíva rezervačný nástroj Restu, alebo ste jej odovzdali svoje osobné údaje priamo pri Vašej návšteve, môžu byť Vaše osobné údaje poskytnuté reštaurácii využité reštauráciou k zasielaniu vlastných obchodných oznámení. Obchodné oznámenia môžu byť na pokyn reštaurácie zasielaná pomocou nástrojov Restu. Rozsah a podmienky spracovania Vašich osobných údajov pre tieto účely určuje príslušná reštaurácia (bližšie pozri článok 1.5).

2.13. Zákaznícka linka Restu

2.14. Restu prevádzkuje zákaznícku linku určenú ako pre existujúcich, tak aj pre potencionálnych zákazníkov Restu, prípadne pre reštaurácie (ďalej len "volajúci"). Účelom zákazníckej linky je najmä skvalitňovania služieb, prijímanie a realizácia požiadaviek volajúcich. Pre tieto účely dochádza k spracovaniu osobných údajov (najmä meno, priezvisko, emailová adresa a / alebo telefónne číslo) a ďalších informácií, ktoré volajúci poskytne. Hovory môžu byť zaznamenané, o čom je volajúci vopred informovaný. K spracovaniu, uchovávaniu či záznamu osobných údajov zo strany Restu dochádza spravidla na základe oprávneného záujmu Restu, prípadne na základe súhlasu, v závislosti od druhu požiadavke volajúceho. Ak si neželáte, aby bol hovor zaznamenávaný, využite iné komunikačné prostriedky pre kontaktovanie Restu. Ak je to z povahy veci k vybaveniu Vašej požiadavky nutné, môžu byť poskytnuté osobné údaje ďalej poskytnuté, najmä reštaurácii.

2.15. Osobní údaje pre účely rokovania o zmluve

2.16. Ak v rámci kontaktovania Restu za účelom nadviazania obchodnej spolupráce s Restu uvediete svoje osobné údaje (v prípade dopytu ohľadom našich služieb a produktov sa typicky jedná o meno, priezvisko, emailovú adresu a / alebo telefónne číslo a ďalšie informácie, napr. názov/obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo dopytujúceho, dopytovaný produkt Restu), budeme ich spracovávať na účely rokovania o zmluve.

2.17. Osobné údaje získané prostredníctvom sociálnych sietí

2.18. Ak pre prihlásenie do zákazníckeho účtu využijete sociálnu sieť Facebook, umožníte Restu tiež prístup k Vášmu menu, avataru a e-mailovej adrese.

2.19. Osobní údaje získané prostredníctvom cookies

2.20. Restu používa na svojich webových stránkach cookies, ktoré slúžia okrem iného k lepšiemu zacielenie reklám a optimalizácií ponuky produktov a služieb Restu, na sledovanie návštevnosti stránok, alebo aktivít jednotlivých užívateľov. Niektoré spôsoby využitia cookies vyžadujú Váš súhlas, ktorý nám udeľujete prostredníctvom nastavenia Vášho prehliadača. Bližšie informácie o tom, aké cookies používame, ako ich môžete spravovať a akým spôsobom údaje získané z cookies využívame, nájdete v Podmienkach využívania cookies tu.

2.21. Osobné údaje tretích osôb

2.22. Ak v rámci rezervácie, hodnotenia reštaurácie, volania na zákaznícku linku alebo iným spôsobom uvediete či zverejníte akékoľvek osobné údaje týkajúce sa tretích osôb, zodpovedáte za to, že tieto tretie osoby na zverejnenie osobných údajov udelili svoj súhlas. Zároveň zodpovedáte za to, že sa takéto tretie osoby oboznámili s týmito pravidlami nakladania s osobnými údajmi, vrátane kontaktných údajov na Restu uvedených nižšie.

3. Ďalšie spôsoby a účely spracovania dát, vrátane osobných údajov

3.1. Na propagáciu reštaurácií alebo Restu môže byť využitá Vami uverejnená recenzia v spojení s Vašim menom a priezviskom alebo užívateľským menom, prípadne fotografiou. Spracovanie prebieha výhradne na základe Vášho súhlasu, ktorý udelíte pri potvrdení uverejnenia recenzie. Zároveň s udelením súhlasu k využitie Vašich osobných údajov v rámci uverejnenia recenzie dávate Restu súhlas s časovo neobmedzeným užívaním recenzie v podobe uverejnenia na internetovom rezervačnom portáli www.restu.sk alebo v mobilnej aplikácii Restu a so sprístupnením ostatným zákazníkom Restu, s možnosťou ďalšieho šírenia a zdieľania na internete alebo na iných online platformách alebo v offline médiách, a to bez ohľadu na skutočnosť, či je recenzie autorským dielom, alebo nie. Restu je oprávnené udeliť výhradné alebo nevýhradné právo k použitiu recenzie v uvedenom rozsahu akýmkoľvek tretím osobám. Detailný prehľad práv k recenzii nájdete v Obchodných podmienkach tu.

3.2. V prípade, že máte túto funkciu aktívnu, môžeme Vám zasielať tzv. Push notifikácie, a to priamo v rozhraní webových stránok alebo v aplikácií Restu. Pre tieto účely sú využívané informácie o Vami používanom zariadení. Tieto notifikácia sú zobrazované na základe Vášho súhlasu udeleného po zobrazení príslušného oznámenia v rozhraní webových stránok, alebo nastavením aplikácie Restu. Zmenu nastavenia možno vykonať kedykoľvek vo Vašom prehliadači alebo v nastavení aplikácie.

4. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

4.1. V prípade, že konkrétne spracovanie osobných údajov podlieha udeleniu Vášho súhlasu (napr. spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu), môžete svoj súhlas s takýmto spracovaním kedykoľvek zadarmo odvolať, resp. môžete namietať proti spracovaniu osobných údajov spoločnosťou Restu na e-mailovej adrese gdpr@restu.cz, alebo prostredníctvom ďalších kontaktov uvedených v týchto pravidlách.

4.2. V prípade emailových obchodných oznámení môžete svoj súhlas odvolať, resp. zrušiť odber newsletterov tiež kliknutím na príslušný odkaz umiestnený v päte každého obchodného oznámenia.

4.3. Informácie o tom, ako odvolať súhlas s ukladaním cookies, resp. ako zakázať ich ukladanie vo Vašom prehliadači nájdete v Podmienkach využívania cookies tu.

4.4. Údaje získané v rámci nahrávaných hovorov na zákazníckej linke Restu zlikviduje, ak odvoláte svoj súhlas s ich spracovaním. Odvolanie súhlasu možno urobiť prostredníctvom akéhokoľvek kontaktu uvedeného v týchto pravidlách.

4.5. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov pre konkrétny účel nie je dotknutá zákonnosť spracovania takýchto údajov, ku ktorému došlo pred odvolaním súhlasu.

5. Kto má prístup k údajom?

5.1. V prvom rade sú osobné údaje spracovávané Restu a ďalej reštauráciami, ktoré ste skutočne navštívili alebo ste u nich vykonali rezerváciu (bližšie článok 1.4). Všetky osoby v Restu, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce s Restu.

5.2. Restu ďalej ako prevádzkovateľ poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom sa rozumie každá entita, ktorá spracováva osobné údaje pre Restu na účely a spôsobom, ktoré stanovuje Restu. Tieto účely nemôže sprostredkovateľ akokoľvek rozširovať. Sprostredkovateľom odovzdávame iba tie údaje, ktoré nevyhnutne potrebujú na zabezpečenie svojich služieb. Do skupiny sprostredkovateľov, ktorých Restu využíva, patria spoločnosti poskytujúce nástroje pre online marketing, analýzu a testovanie webových stránok a mobilných aplikácií, spoločnosti poskytujúce emailingové nástroje, dodávatelia hostingových a cloudových služieb alebo poskytovatelia riešení pre telefonickú komunikáciu so zákazníkmi.

6. Ako dlho údaje spracovávame?

6.1. Pri vybavovaní rezervácií spracováva Restu súvisiace osobné údaje po dobu 44 dní odo dňa, kedy došlo k návšteve reštaurácie na základe rezervácie. V prípade registrovaných užívateľov sú osobné údaje týkajúce sa vybavovaných rezervácií uchovávané po celú dobu platnosti registrácie.

6.2. Pri nákupe v obchode Restu sú súvisiace osobné údaje spracovávané po dobu nevyhnutne potrebnú na účel plnenia príslušnej kúpnej zmluvy, poprípade tiež po skončení zmluvy, ak je to potrebné pre vysporiadanie vzájomných práv a povinností. V prípade, keď dôvodne hrozí začatie súdneho či iného konania, môžu byť údaje uchovávané po dobu trvania premlčacích lehôt (s prihliadnutím na skutočnosť, že žaloba môže byť doručená aj niekoľko mesiacov po uplynutí premlčacej doby). Dlhšie potreba uchovávanie niektorých osobných údajov (napr. údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch) môže vyplývať z právnych predpisov, najmä z daňových a účtovných predpisov.

6.3. V prípade osobných údajov, ktoré spracováva Restu pre reštaurácie ako sprostredkovateľ (pozri článok. 1.4), môžu byť osobné údaje spracovávané najdlhšie do ukončenia spolupráce medzi Restu a príslušnou reštauráciou. V takomto prípade odovzdá Restu všetky osobné údaje reštaurácii a uložené kópie zlikviduje. Za ďalšie spracovanie osobných údajov zodpovedá len reštaurácia.

6.4. Obchodné oznámenia sú zasielané užívateľom do doby, než dôjde k odvolaniu súhlasu s ich zasielaním, resp. k zrušeniu ich odberu, alebo do doby zrušenia účtu v prípade registrovaných užívateľov. V prípade, že uplynie 13 mesiacov od zaslania posledného obchodného oznámenia, Restu automaticky ďalšie zasielanie zastaví. Po uplynutí predmetnej doby Restu všetky osobné údaje zlikviduje, okrem situácie ak v konkrétnom prípade máme právo, alebo sme povinní, dáta uchovávať dlhšie (napr. z dôvodu ochrany práv alebo vymáhania právnych nárokov).

6.5. Lehoty vzťahujúce sa k jednotlivým druhom cookies nájdete v Podmienkach využívania cookies tu.

6.6. Údaje získané pri využití zákazníckej linky využívame iba na čas potrebný na vybavenie Vašej požiadavky, najdlhšie po dobu 6 mesiacov, okrem situácie ak v konkrétnom prípade máme právo, alebo sme povinní, dáta uchovávať dlhšie (napr. z dôvodu ochrany práv alebo vymáhania právnych nárokov).

6.7. Údaje získané v rámci Vášho hodnotenia reštaurácie zverejneného na webových stránkach Restu alebo v mobilnej aplikácii Restu, spracováva Restu počas platnosti Vašej registrácie, prípadne do doby, než požiadate o ukončení spracovania Vašich osobných údajov na účely hodnotenia reštaurácie. Po skončení platnosti Vašej registrácie alebo po doručení Vašej žiadosti o ukončenie spracovania zostane Vaše hodnotenie naďalej zverejnené na webových stránkach Restu v anonymnej podobe.

6.8. V prípade rokovania o zmluve týkajúcej sa nadviazanie obchodnej spolupráce využívame údaje počas doby potrebnej na rokovania o nadviazanie spolupráce, najdlhšie počas doby 5 rokov od nadviazania kontaktu, okrem situácie ak v konkrétnom prípade máme právo, alebo sme povinní, dáta uchovávať dlhšie (napr. z dôvodu ochrany práv alebo vymáhania právnych nárokov).

6.9. Spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva Restu iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktorými je Restu viazané.

7. Aké sú vaše práva podľa GDPR (články 15 až 21)?

7.1. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov zo strany Restu v postavení prevádzkovateľa sa môžete obrátiť na Restu a požadovať:

  • Prístup k údajom, ktoré ste poskytli Restu, či už v priebehu rezervácie, registrácie alebo nákupu v obchode Restu. V prípade uplatnenia tohto práva Vám Restu potvrdí, či a aké konkrétne osobné údaje sú spracovávané a prípadne Vám budú tieto údaje sprístupnené spolu s informáciami o ich spracovaní.
  • Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže Restu správne vybaviť Vašu rezerváciu či nákup a riadne viesť váš členský účet.
  • Vysvetlenie a odstránenie nevyhovujúceho stavu (napr. blokáciu, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov), ak sa domnievate, že Restu spracováva osobné údaje v rozpore s ochranou Vášho osobného a súkromného života alebo v rozpore s právnymi predpismi.
  • Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už Restu nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok Restu Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.
  • Prenesenie automatizovane spracovávaných osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od Restu k inému subjektu, kedy Restu odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

7.2. Mimo vyššie uvedené oprávnenie máte vždy možnosť obrátiť sa v prípade porušenia povinností Restu zo sťažnosťou na Úřad pro ochranu osobních údajů, prípadne na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

8. Bezpečnosťosobných údajov

8.1. Restu dbá na bezpečnosť Vašich osobných údajov. Nakladanie s osobnými údajmi prebieha plne v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä s GDPR. Restu kladie pri spracovaní osobných údajov veľký dôraz na technické aj organizačné zabezpečenie spracovaných údajov.

8.2. Všetky osobné údaje v elektronickej forme sú uložené v databázach a systémoch, ku ktorým majú prístup iba osoby, ktoré potrebujú s osobnými údajmi bezprostredne nakladať na účely uvedené v týchto pravidlách, a to len v nevyhnutnom rozsahu. Prístup k týmto osobným údajom je chránený heslom a firewallom. Zabezpečenie osobných údajov je zo strany Restu pravidelne testované a ochranu priebežne vylepšujeme.

9. Kontakt

9.1. S akýmikoľvek pripomienkami ohľadne spracovania osobných údajov, alebo v prípade uplatnenia svojich práv podľa článku 7 týchto pravidiel sa môžete obrátiť na Restu e-mailom na adresu gdpr@restu.cz, alebo na telefónnom čísle +420 777 042 569, alebo priamo na poverenca pre ochranu osobných údajov (bližie v článku 1.6)..

10. Účinnosť

10.1. Tieto pravidlá sú účinné od 14. 8. 2020.

Restu s.r.o.