Nastavenie cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú pri vašej návšteve webových stránok Restu týmito stránkami alebo stránkami našich partnerov zasielané a ukladané do vášho prehliadača.

Obchodné podmienky

Úvodné informácie

Pozorne si preštudujte nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „podmienky“) registrácie na stránkach www.restu.sk alebo v aplikácii Restu (ďalej tiež len „Restu.sk“) a rezervovanie stolov partnerských reštaurácií (ďalej tiež len „rezervácie“ alebo “rezervačné služby”). Ako je uvedené ďalej, registráciou či vykonaním rezervácie potvrdzujete, že ste tieto podmienky čítali, porozumeli ich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi súhlas; súčasne sa podmienky stávajú zmluvným dojednaním medzi Vami a spoločnosťou Restu s.r.o., IČ: 289 93 063, so sídlom: Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, PSČ 155 00, Praha, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 158483 (ďalej len „Restu.sk“).

Rezervačné služby Restu.sk dávajú ako registrovaným členom (ďalej len „členovia“), tak aj neregistrovaným používateľom možnosť ľahkej a rýchlej rezervácie v partnerských reštauráciách, ktorých zoznam je uvedený na Restu.sk (ďalej len „partnerské reštaurácie“), prostredníctvom Restu.sk. Po vykonaní rezervácie môže člen získať za určitých podmienok kredity či výhody.

REGISTRÁCIA A UDELENIE SÚHLASU

Registrace na Restu.sk

Rezervačné služby na Restu.sk je možné využívať aj bez registrácie, ale len členovia môžu získať kredity či výhody, ktoré sú ďalej uvedené v týchto podmienkach (najmä zisk kreditov za uskutočnené rezervácie, ktoré možno použiť na čiastkové úhrade voucherov v eshope Restu.sk - vouchery je možné uplatniť v niektorých partnerských reštauráciách; Restu.sk odporúča registráciu na Restu.sk).

Zaregistrovať sa je možné na Restu.sk zadaním e-mailu a hesla po stlačení tlačidla „Registrovať“ v pravej hornej časti stránok Restu.sk a kliknutím na „Vytvoriť účet“. Následne je nutné potvrdiť registráciu tlačidlom „aktivovať účet“ v prichádzajúcom e-maile.

Potom je možné vykonávať rezervácie vo vybraných partnerských reštauráciách. Registrácia nie je spoplatnená. Úspešná registrácia Vám bude potvrdená správou zaslanou na zadanú e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári.

Jedna fyzická osoba sa môže na stránkach Restu.sk registrovať iba raz, a to iba s platnou emailovou adresou a telefónnym číslom. Telefónne číslo aj emailová adresa môže byť použitá pri registrácii iba raz. Restu.sk si vyhradzuje právo odmietnuť použitie jedného telefónneho čísla alebo jednej emailovej adresy pre registráciu viac užívateľov nezávisle na sebe.

Zmluvný vzťah, na jeho základe sú využívané služby Restu.sk v súlade s podmienkami, trvá po dobu platnosti vašej registrácie na stránkach Restu.sk alebo ak nie ste členom, tak po dobu, po ktorú využívate rezervačných služieb Restu.sk. Na ochranu osobných údajov a podmienkam poskytnutia vášho súhlasu s ich spracovaním viď. Pravidlá ochrany osobných údajov tu.

Ukončenie registrácie

Člen môže kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť svoju registráciu na Restu.sk, a to prostredníctvom e-mailu info@restu.sk. Restu.sk môže kedykoľvek bez ďalšieho upozornenia zrušiť registráciu ktoréhokoľvek člena, ak sa odôvodnene domnieva, že člen porušuje tieto podmienky. Spoločnosť Restu.sk si vyhrádza právo ukončiť registráciu na Restu.sk ktorémukoľvek členovi a znemožniť využívanie rezervácií a výhod s nimi spojených najmä v prípade, kedy člen opakovane vykonáva rezervácie bez toho, aby ich uplatnil v príslušnej partnerskej reštaurácii. Za porušenie týchto podmienok sa nepovažuje, ak člen riadne zruší už vykonanú rezerváciu pred uvedeným časom rezervácie, a to prostredníctvom Restu.sk.

Spoločnosť Restu.sk si rovnako vyhrádza právo ukončiť členskú registráciu najmä v prípadoch, kedy sa člen snaží neoprávnene získať kredity či výhody, je registrovaný pod neplatnou e-mailovou adresou a/alebo neplatným telefónnym číslom, či je dlhšie ako 12 mesiacov neaktívny/nevykonal žiadnu rezerváciu. V prípade zrušenia členského účtu spoločnosťou Restu.sk nebudú členovi jeho prípadné kredity či výhody, na ktoré by mal ako registrovaný člen nárok, akokoľvek nahradené.

Po ukončení členstva má Restu.sk nárok ďalej používať obsah, ktorý používateľ nahral.

Poskytnutie súhlasu s obchodnými podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov

Akýmkoľvek používaním Restu, najmä však vykonaním rezervácie či registrácie, dávate súhlas s podmienkami a pravidlami ochrany osobných údajov.

PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA REZERVAČNÝCH SLUŽIEB Restu.SK

Vykonanie rezervácie

Rezervačné služby môžu využívať ako členovia, tak neregistrovaní používatelia.

Postup pre vytvorenie rezervácie je nasledujúci:

  • Krok 1: Člen či neregistrovaný používateľ si vyberie z ponuky partnerských reštaurácií na Restu.sk kliknutím na príslušnú partnerskú reštauráciu a jej rezervačný formulár. Na rezervačný formulár môžete pristúpiť tiež zo stránok partnerskej reštaurácie.
  • Krok 2: Člen či neregistrovaný používateľ zadá počet osôb, dátum a čas rezervácie. V prípade, že pre ponúkanú rezerváciu je dostupná určitá výhoda, si člen v rezervačnom formulári vyberie jednu z ponúkaných výhod alebo sa rozhodne pre rezerváciu bez akejkoľvek výhody.
  • Krok 3: Člen či neregistrovaný používateľ následne vykonajú rezerváciu kliknutím na tlačidlo „REZERVOVAŤ“.
  • Krok 4: Restu.sk následne potvrdí členovi platnosť rezervácie zaslaním správy na registrovanú e-mailovú adresu člena či pri neregistrovaných používateľoch na e-mailovú adresu uvedenú v rezervácií. Potvrdenú rezerváciu nie je treba tlačiť a predkladať partnerskej reštaurácii pre uplatnenie prípadnej výhody. V prípade, že partnerská reštaurácia používa Elektronickú rezervačnú knihu Restu, dôjde k rezervácii už kliknutím na talčidlo „Rezervovať stôl“ na rezervačnom formulári.

Rezerváciu môže člen vykonať tiež telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na stránkach Restu.sk. V takom prípade vyplní Restu.sk rezervačný formulár za člena. V prípade, že člen či neregistrovaný používateľ uvedie neplatné telefónne číslo alebo neplatný e-mail, vyhradzuje si Restu.sk právo rezerváciu nevykonať.

UPOZORNENIE: PODMIENKOU PRE ČERPANIE KREDITOV ČI VÝHOD U VYBRANÝCH PARTNERSKÝCH REŠTAURÁCIÍ, KTORÉ TIETO VÝHODY ČLENOM POSKYTUJÚ, JE VŽDY PREDCHÁDZAJÚCA ELEKTRONICKÁ REZERVÁCIA, PRI KTOREJ VYPLNÍTE REZERVAČNÝ FORMULÁR NA Restu.SK. PRI TELEFONICKEJ REZERVÁCII NÁROKY NA ZISK KREDITOV ČI VÝHOD NEVZNIKAJÚ, NIE JE NA Restu.SK UVEDENÉ INAK.

Restu.sk vyvinie maximálne úsilie, aby rezervácia vykonané v pracovnej dobe Restu.sk boli vybavené do 10 minút od prijatia požiadavky na rezerváciu, a požiadavky zaslané po skončení pracovnej doby do 11:30 nasledujúceho dňa.

V prípade, že partnerská reštaurácia používa Elektronickou rezervačný knihu Restu a v reštaurácii je v požadovanom čase dostatočný počet voľných miest, dôjde k rezervácii už kliknutím na "REZERVOVAŤ" na rezervačnom formulári. V opačnom prípade môže vybavenie rezervácie trvať v závislosti na rýchlosti reštaurácie dlhšie ako 10 minút.

Restu.sk má otvorené každý deň bez ohľadu na sviatky alebo víkendy, pričom aktuálna pracovná doba je zverejnená na Restu.sk. Jednu hodinu pred začiatkom rezervácie zašle Restu.sk členovi či neregistrovanému používateľovi e-mail s pripomienkou blížiacej sa rezervácie. Hodinu po čase rezervácie zašle Restu.sk členovi e-mail so žiadosťou o hodnotenie navštívenej partnerskej reštaurácie.

Platnosť a zrušenie rezervácie

Pri výbere dátuma a času rezervácie je treba riadiť sa otváraciou dobou a prípadnými doplňujúcimi podmienkami vybranej partnerskej reštaurácie. Výhodu (nie však kredity) je možné čerpať len v deň a čas uvedený a potvrdený ako dátum rezervácie pri vyplňovaní rezervačného formulára.

Rezervácia je prenosná, teda rezerváciu a prípadné výhody (s výnimkou kreditov) s ňou spojené môžu využiť aj iné osoby, ako člen či neregistrovaný používateľ. Využitie rezervácie a prípadných výhod s ňou spojených je jednorazové.

Vykonanú rezerváciu je možné zrušiť len prostredníctvom Restu.sk alebo na telefónnom čísle Restu.sk uvedenom v sekcii Kontakt, a to najneskôr pred časom, na ktorý je rezervácia uskutočnená. Porušenie týchto pravidiel pre zrušenie rezervácie je dôvodom pre odobranie Restu.sk kreditov, opakované porušenie je potom dôvodom pre zrušenie členského účtu.

VÝHODY PRI POUŽÍVANÍ REZERVAČNÝCH SLUŽIEB Restu.SK

Kredity

Každý člen (nie teda neregistrovaný používateľ) získava za podmienok uvedených na stránkach Restu.sk kredity na svoj účet Restu.sk (ďalej len „kredity“).

UPOZORNENIE: REZERVÁCIE LEN NIEKTORÝCH PARTNERSKÝCH REŠTAURÁCIÍ SÚ ODMENENÉ KREDITMI. ČI ZA REZERVÁCIU V KONKRÉTNEJ REŠTAURÁCII DOSTANE ČLEN KREDITY A ČI NIE, JE UVEDENÉ NA Restu.SK.

V prípade vykonanej rezervácie, ktorú člen nevyužil a ktorú včas nezrušil, je členovi z jeho účtu ako penále odpočítané 50 kreditov + počet kreditov, ktoré by za rezerváciu získal. Tým nie je dotknuté právo Restu.sk zrušiť členský účet v prípade opakovaného nevyužitia uskutočnenej rezervácie bez jej včasného a riadneho zrušenie.

Podrobnosti o získavaní, odčítaní a uplatnení Restu.sk kreditov sú k dispozícii v pravidlách o fungovaní kreditov.

Na kredity je nárok len podľa týchto podmienok uverejnených na Restu.sk a prípadne ďalších pravidiel uverejnených na Restu.sk. Restu.sk môže tieto pravidlá kedykoľvek jednostranne zmeniť. Člen nemá nárok na kredity či výhody v prípade, že obchádza či zjavne zneužíva pravidlá pre získanie Restu.sk kreditov či výhod uverejnených v týchto podmienkach či na Restu.sk.

Kredity je možné po dosiahnutí určitého počtu vymeniť za niektorú z odmien aktuálne ponúkaných na Restu.sk (najmä vouchery a ďalší tovar a služby ponúkané v e-shope na Restu.sk). Nie je možné požadovať preplatenie kreditov v peniazoch.

V prípade vykonania rezervácie na stránkach reštaurácie (nie cez Restu.sk) nemá člen nárok na získanie kreditov.

Kredity je možné vymeniť za voucher postupom popísaným nižšie, a to najneskôr 90 dní od dátumu, kedy boli členovi kredity pridelené. Platnosť kreditov je možné predĺžiť vykonaním rezervácie.

Výhody

Členovia môžu ďalej čerpať výhody ponúkané niektorými partnerskými reštauráciami spočívajúce v špeciálnom menu, ochutnávkach, zľavách, bonusoch či iných špeciálnych ponukách. Konkrétna výhoda je vždy uvedená na Restu.sk v danej reštaurácii a je podmienená odoslaním požiadavky o rezerváciu na Restu.sk a následným potvrdením rezervácie v príslušnej partnerskej reštaurácii. Čerpanie výhod rovnako závisí na aktuálnom stave v danej prevádzke.

UPOZORNENIE: NIE VŠETKY PARTNERSKÉ REŠTAURÁCIE PONÚKAJÚ VÝHODY SPOJENÉ S REZERVÁCIOU - INFORMÁCIE O TOM, ČI A AKÉ VÝHODY POSKYTUJE KONKRÉTNA PARTNERSKÁ REŠTAURÁCIA SÚ UVEDENÉ V ZÁLOŽKE „AKCIA“ NA PROFILE DANEJ REŠTAURÁCIE NA Restu.SK.

Výhody spojené s rezerváciami nie je možné navzájom sčítať a kombinovať, t.j. jedna osoba môže uplatniť vždy len jednu výhodu Restu.sk pri jednej návšteve partnerskej reštaurácie, pričom prípadné obmedzenie maximálneho počtu hostí, ktorí môžu využiť výhody spojené s rezerváciou jedného člena, je uvedené v konkrétnom rezervačnom formulári. Ak nie je v rezervačnom formulári uvedené obmedzenie, platí, že výhodu spojenú s rezerváciou jedného člena môže využívať neobmedzený počet hostí. Záleží na konkrétnej partnerskej reštaurácii, či umožní kombinovať výhodu s inou zľavou či bonusom - čerpanie výhod nemusí byť k dispozícii v spojení napr. s vernostnými kartami alebo so špeciálnymi ponukami partnerských reštaurácií (napr. obedové denné menu, brunch, apod.) a nemusí byť k dispozícii v určité dni, ako sú napríklad deň sv. Valentína, Štedrý deň/večer, Silvester a Nový rok. Všetky tieto obmedzenia sú plne v kompetencii konkrétnej partnerskej reštaurácie.

Akákoľvek partnerská reštaurácia má právo obmedzenia akceptácie čerpania výhod pri plnej obsadenosti alebo uzatvorenia prevádzky z dôvodu plnej exkluzivity. Partnerská reštaurácia je ďalej oprávnená zmeniť ponuku menu alebo jedálneho lístka.

Vouchery

V niektorých partnerských reštauráciách je možné využiť vouchery. Vouchery je možné získať buď zakúpením v eshope Restu.sk (darčekový voucher), výmenou za kredity či zadarmo v rámci promo akcií Restu.sk. Podmienky uplatnenia voucherov sú uvedené v týchto podmienkach a tiež na voucheroch.

Nákup darčekového vouchera

Darčekový voucher je možné objednať na stránkach Restu.sk bez registrácie či predchádzajúceho prihlásenia. Kupujúci si vyberie druh vouchera z ponuky a následne je presmerovaný na objednávku, kde si môže navoliť množstvo, prípadne si pridať iný druh vouchera. Po odsúhlasení množstva, vyplní kontaktné údaje a pokračuje na súhrn, kde môže objednávku zaplatiť prevodom čiastky na účet IBAN - CZ9020100000002901042944 BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX alebo platobnou kartou. Po pripísaní čiastky pošleme PDF s vouchermi na zadaný email. V rámci jedného nákupu je možné zakúpiť neobmedzený počet darčekových voucherov.

Každý darčekový voucher má unikátny kód, ktorý je možné využíť len jedenkrát. Uplatniť darčekový voucher je možné len prostredníctvom rezervácie do danej partnerskej reštaurácie uskutočnenej na Restu.sk zadaním špeciálneho kódu darčekového vouchera v rezervačnom formulári. Po overení platnosti kóda darčekového vouchera dokončí člen rezerváciu. Restu.sk následne členovi potvrdí platnosť rezervácie zaslaním správy na jeho registrovanú emailovú adresu. Člen je ďalej povinný partnerskej reštaurácii predložiť vytlačený voucher s platným kódom.

Výmena Restu.sk kreditov za voucher

Voucher je možné získať tiež výmenou za nazbierané kredity na Restu.sk účte. Konkrétne pravidlá pre výmenu voucherov sú uvedené na Restu.sk.

Hodnota vouchera bude členovi odpočítaná z útraty pri návšteve partnerskej reštaurácie. Za voucher je možné vymeniť vždy len aktívne kredity, t.j. kredity už pripísané na členský účet v okamihu výmeny. Na jednu útratu je možné uplatniť vždy len jeden voucher.

Uplatnenie voucherov

Platnosť vouchera je uvedená na voucheri. Po vypršaní platnosti vouchera nevzniká nárok na vrátenie zaplatenej čiastky či vymenených kreditov.

VOUCHERY JE MOŽNÉ UPLATNIŤ LEN V TÝCH PARTNERSKÝCH REŠTAURÁCIÁCH, KTORÉ VOUCHERY PRIJÍMAJÚ - NIE VŠETKY PARTNERSKÉ REŠTAURÁCIE PRIJÍMAJÚ VOUCHERY.

Či partnerská reštaurácia prijíma vouchery je zobrazené pod rezervačným formulárom pre danú reštauráciu – v prípade, že partnerská reštaurácia vouchery prijíma, je pod formulárom uvedená možnosť „Uplatniť voucher“. Ak partnerská reštaurácia vouchery neprijíma, je pod formulárom uvedené „Reštaurácia neprijíma Restu vouchery“. Aktuálny zoznam partnerských reštaurácií prijímajúcich Restu.sk voucher je rovnako v záložke „KDE POUŽIŤ VOUCHER“ na Restu.sk. V prípade, že člen vykoná rezerváciu, pre ktorú bude chcieť uplatniť voucher, ale do partnerskej reštaurácie sa na čas rezervácie nedostaví bez toho, aby rezerváciu riadne a včas zrušil, voucher mu prepadá.

Nevyčerpanú hodnotu vouchera nie je možné požadovať v hotovosti. V prípade, že hodnota vouchera je vyššia, ako hodnota útraty v reštaurácii, čiastka, o ktorej hodnota vouchera prekračuje útratu, prepadá.

PARTNERSKÉ REŠTAURÁCIE

Partnerské reštaurácie poskytujú rezervačné služby, niektorej partnerskej reštaurácie sú zmluvne zaviazané k poskytovaniu výhod členom, ktorí vykonali platnú rezerváciu. Aktuálny zoznam partnerských reštaurácií je umiestnený na Restu.sk a je pravidelne aktualizovaný. Partnerské reštaurácie sú oprávnené kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s Restu.sk alebo zmeniť svoju ponuku výhod; Restu.sk nie je povinné o tomto člena informovať.

Hodnotenie reštaurácií

Každý používateľ môže svoju návštevu v partnerskej reštaurácii ohodnotiť, najneskôr však do 30 dní od dátuma uskutočnenej rezervácie. Výsledné hodnotenie partnerskej reštaurácie na Restu.sk bude vždy aktuálne vypočítané na základe matematického vzorca, ktorý zohľadňuje staré recenzie. všetkých zobrazených hodnotení.

Za uverejnenie nenáleží užívateľovi žiadna odmena. Restu.sk však môže užívateľa za hodnotenie reštaurácií odmeňovať, a to najmä pripísaním kreditov na účet užívateľa. Na túto odmenu nie je právny nárok. Uverejnením recenzie udeľuje užívateľ Restu.sk svoj súhlas s jej časovo neobmedzeným užívaním v podobe uverejnenia na webových stránkach a sprístupnenie ostatným užívateľom, a bez ohľadu na skutočnosť, či je recenzie autorským dielom, alebo nie. Restu.sk je oprávnené udeliť výhradné alebo nevýhradné právo k užitiu recenzie tretím osobám.

Pre zadanie hodnotenia si člen môže zvoliť prezývku/nick. Partnerská reštaurácia je na jeho hodnotenie oprávnená reagovať (a Restu.sk môže odpoveď na stránkach Restu.sk zverejniť), v takom prípade je člen o tejto reakcii informovaný e-mailom. Restu.sk si vyhrádza právo hodnotenie člena nezverejniť či vymazať, pokiaľ nadobudne podozrenie, že ide o hodnotenie založené na fiktívnej rezervácii alebo pokiaľ hodnotenie obsahuje vulgárne výrazy či bude zjavne nepravdivé či nebude k veci.

Zodpovednosť reštaurácií

Partnerské reštaurácie poskytujú rezervácie a prípadné výhody s nimi spojené na vlastnú zodpovednosť. Spoločnosť Restu.sk nezodpovedá za plnenie zo strany jednotlivých partnerských reštaurácií. Akékoľvek reklamácie služieb partnerskej reštaurácie je treba uplatniť priamo u príslušnej partnerskej reštaurácie. Spoločnosť Restu.sk neručí a nezodpovedá za prípadné spory a reklamácie medzi členom či neregistrovaným používateľom a partnerskou reštauráciou. Spoločnosť Restu.sk si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu alebo zrušenie výhod a právo na zmenu partnerských reštaurácií bez nutnosti predchádzajúceho kontaktovania, informovania a súhlasu členov či neregistrovaných používateľov. Aktuálne informácie sú vždy k dispozícii na Restu.sk.

OSOBNÉ ÚDAJE

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré poskytnete Restu.sk alebo partnerskej reštaurácii, v nej ste vykonali rezerváciu, sa riadi samostatným dokumentom „Pravidlá ochrany osobných údajov“ dostupným na Restu.sk, pod rezervačným formulárom na stránkach Restu.sk alebo tu.

RÔZNE

Odkazy na iné webové stránky

Restu.sk nenesie zodpovednosť za funkčnosť a obsah webových odkazov na webové stránky subjektov odlišných od Restu.sk, umiestnených na stránkach Restu.sk, ani za ochranu dát a informácií, ktoré sú sprístupnené na iných webových stránkach a stránkach, ktoré nie sú chránené bezpečnostnými opatreniami Restu.sk.

Obsah stránok Restu.sk

Restu.sk vynaloží maximálne úsilie k tomu, aby všetky informácie uvedené na Restu.sk boli vždy aktuálne a presné, môže sa však stať, že sa vyskytnú malé chyby či nepresnosti, za ktoré sa Restu.sk vopred ospravedlňuje.

Všetky materiály a informácie obsiahnuté na Restu.sk sú vo výlučnom vlastníctve Restu.sk a spoločnosť Restu.sk si k nim vyhrádza všetky práva. Na Restu.sk môže byť tiež zobrazená propagácia služieb či produktov Restu.sk či zmluvných partnerov Restu.sk.

Materiály a texty obsiahnuté na Restu.sk môžu byť menené, publikované alebo inak distribuované len s predchádzajúcim súhlasom Restu.sk. Restu.sk si vyhrádza právo vykonávať zmeny a úpravy na týchto stránkach aj bez predchádzajúceho upozornenia, kedykoľvek to bude považovať za vhodné. Všetky zmeny v týchto podmienkach nadobúdajú účinnosť 7 dní po ich zverejnení na stránkach Restu.sk. Ak nebude člen so zmenami súhlasiť, je oprávnený svoju registráciu zrušiť.

Podnety

Spoločnosť Restu.sk si váži názorov a spätnej väzby členov aj neregistrovaných používateľov. Názory a podnety týkajúce sa partnerských reštaurácií alebo Restu.sk prosím zasielajte na info@restu.sk. Restu.sk si vyhrádza právo zaslané príspevky citovať, a to aj bez uvedenia mena odosielateľa, podľa svojho uváženia.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 27. januára 2014.
Dátum poslednej aktualizácie: 4. apríla 2017
Restu s.r.o.