Cookies settings

Cookies are small text files that are sent and saved to your browser when visiting Restu website or our partner sites.

Terms and conditions

Úvodné informácie

Pozorne si preštudujte nasledujúce všeobecné obchodné podmienky (ďalej tiež len „podmienky“) registrácie na stránke www.restu.sk alebo v mobilnej aplikácii Restu (ďalej tiež len „Restu.sk“) a rezervovanie stolov v partnerských reštauráciách (ďalej tiež len „rezervácie“ alebo “rezervačné služby”). Ako je uvedené ďalej, registráciou či vykonaním rezervácie alebo inými úkonmi uvedenými nižšie potvrdzujete, že ste tieto podmienky čítali, porozumeli ich obsahu, nemáte k nim výhrady a vyslovujete s nimi súhlas; súčasne sa podmienky stávajú zmluvným dojednaním medzi Vami a spoločnosťou Restu s.r.o., IČO: 289 93 063, so sídlom: Praha 5, Stodůlky, Jeremiášova 1249/7, PSČ 155 00, Praha, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 158483 (ďalej len „Restu.sk“).

Rezervačné služby Restu.sk dávajú registrovaným členom (ďalej len „členovia“), ako aj neregistrovaným používateľom (ďalej len „používatelia“) možnosť ľahkej a rýchlej rezervácie v partnerských reštauráciách, ktorých zoznam je uvedený na Restu.sk (ďalej len „partnerské reštaurácie“).

Registrácia

Registrácia na Restu.sk

Rezervačné služby na Restu.sk je možné využívať aj bez registrácie, ale len členovia môžu získať výhody, ktoré sú ďalej uvedené v týchto podmienkach.

Zaregistrovať sa je možné na Restu.sk zadaním e-mailu a hesla. Následne je nutné potvrdiť registráciu tlačidlom „aktivovať účet“ v doručenom e-maile.

Registrácia nie je spoplatnená. Jedna fyzická osoba sa môže na stránkach Restu.sk registrovať iba raz, a to iba s platnou emailovou adresou a telefónnym číslom. Telefónne číslo aj emailová adresa môžu byť použité pri registrácii iba raz. Restu.sk si vyhradzuje právo odmietnuť použitie jedného telefónneho čísla alebo jednej emailovej adresy pre registráciu viac užívateľov nezávisle na sebe.

Zmluvný vzťah, na ktorého základe sú využívané služby Restu.sk v súlade s podmienkami, trvá po dobu platnosti vašej registrácie na stránke Restu.sk alebo ak nie ste členom, tak po dobu, po ktorú využívate rezervačných služieb Restu.sk. Na ochranu osobných údajov a potvrdenia podmienok s ich spracovaním viď. Pravidlá ochrany osobných údajov tu.

Ukončenie registrácie

Člen môže kedykoľvek bez udania dôvodu zrušiť svoju registráciu na Restu.sk, a to prostredníctvom e-mailu info@restu.sk. Restu.sk môže kedykoľvek bez ďalšieho upozornenia zrušiť registráciu ktoréhokoľvek člena, ak sa odôvodnene domnieva, že člen porušuje tieto podmienky. Spoločnosť Restu.sk si vyhrádza právo ukončiť registráciu na Restu.sk ktorémukoľvek členovi a znemožniť využívanie rezervácií a výhod s nimi spojených najmä v prípade, kedy člen opakovane vykonáva rezervácie bez toho, aby ich uplatnil v príslušnej partnerskej reštaurácii. Za porušenie týchto podmienok sa nepovažuje, ak člen riadne zruší už vykonanú rezerváciu pred uvedeným časom rezervácie, a to prostredníctvom Restu.sk.

Restu.sk si rovnako vyhrádza právo ukončiť členskú registráciu najmä v prípadoch, kedy sa člen snaží neoprávnene získať výhody, je registrovaný pod neplatnou e-mailovou adresou a/alebo neplatným telefónnym číslom, či je dlhšie ako 12 mesiacov neaktívny/nevykonal žiadnu rezerváciu. V prípade zrušenia členského účtu spoločnosťou Restu.sk nebudú členovi jeho prípadné výhody, na ktoré by mal ako registrovaný člen nárok, akokoľvek nahradené.

Po ukončení členstva má Restu.sk nárok ďalej používať obsah, ktorý používateľ nahral, bližšie údaje určia Pravidlá ochrany osobných údajov tu.

Poskytnutie súhlasu s obchodnými podmienkami

Akýmkoľvek používaním Restu, najmä však vykonaním rezervácie či registrácie, dávate súhlas s týmito podmienkami.

Pravidlá používania rezervačných služieb restu.sk

Vykonanie rezervácie

Rezervačné služby môžu využívať ako členovia, tak neregistrovaní používatelia.

Postup pre vytvorenie rezervácie je nasledujúci:

  • Krok 1: Člen či neregistrovaný používateľ si vyberie z ponuky partnerských reštaurácií na Restu.sk kliknutím na príslušnú partnerskú reštauráciu a jej rezervačný formulár. Na rezervačný formulár môžete v určitých prípadoch pristúpiť tiež zo stránok partnerskej reštaurácie.
  • Krok 2: Člen či neregistrovaný používateľ zadá počet osôb, dátum a čas rezervácie. V prípade, že pre ponúkanú rezerváciu je dostupná určitá výhoda, si člen v rezervačnom formulári vyberie jednu z ponúkaných výhod alebo sa rozhodne pre rezerváciu bez akejkoľvek výhody.
  • Krok 3: Člen či neregistrovaný používateľ následne vykonajú rezerváciu.
  • Krok 4: Restu.sk následne potvrdí členovi platnosť rezervácie zaslaním správy na registrovanú e-mailovú adresu člena a pri neregistrovaných používateľoch na e-mailovú adresu uvedenú v rezervácií. Potvrdenú rezerváciu nie je potrebné vytlačiť a predkladať partnerskej reštaurácii pre uplatnenie prípadnej výhody.

Rezerváciu môže člen vykonať tiež telefonicky na telefónnom čísle uvedenom na stránke Restu.sk. V takom prípade vyplní Restu.sk rezervačný formulár za člena. V prípade, že člen či neregistrovaný používateľ uvedie neplatné telefónne číslo alebo neplatný e-mail, vyhradzuje si Restu.sk právo rezerváciu nevykonať.

UPOZORNENIE: PODMIENKOU PRE ČERPANIE VÝHOD U VYBRANÝCH PARTNERSKÝCH REŠTAURÁCIÍ, KTORÉ TIETO VÝHODY ČLENOM POSKYTUJÚ, JE VŽDY PREDCHÁDZAJÚCA ELEKTRONICKÁ REZERVÁCIA, PRI KTOREJ VYPLNÍTE REZERVAČNÝ FORMULÁR NA RESTU.SK. PRI TELEFONICKEJ REZERVÁCII NÁROKY NA ZÍSKANIE VÝHOD NEVZNIKAJÚ, AK NIE JE NA RESTU.SK UVEDENÉ INAK.

Restu.sk vyvinie maximálne úsilie, aby rezervácie vykonané v pracovnej dobe Restu.sk boli vybavené do 10 minút od prijatia požiadavky na rezerváciu, a požiadavky zaslané po skončení pracovnej doby bezodkladne nasledujúci deň.

V prípade, že partnerská reštaurácia používa Elektronickú rezervačnú knihu Restu.sk a v reštaurácii je v požadovanom čase dostatočný počet voľných miest, dôjde k rezervácii už dokončením rezervácie v rezervačnom formulári. V opačnom prípade môže vybavenie rezervácie trvať v závislosti na rýchlosti reštaurácie dlhšie ako 10 minút.

Restu.sk má otvorené každý deň bez ohľadu na sviatky alebo víkendy, pričom aktuálna pracovná doba je zverejnená na Restu.sk. Jednu hodinu pred začiatkom rezervácie zašle Restu.sk členovi či neregistrovanému používateľovi e-mail s pripomienkou blížiacej sa rezervácie. Hodinu po čase rezervácie zašle Restu.sk e-mail so žiadosťou o hodnotenie navštívenej partnerskej reštaurácie.

Platnosť a zrušenie rezervácie

Pri výbere dátumu a času rezervácie je potrebné riadiť sa otváracou dobou a prípadnými doplňujúcimi podmienkami vybranej partnerskej reštaurácie. Výhodu je možné čerpať len v deň a čas uvedený a potvrdený ako dátum rezervácie pri vyplňovaní rezervačného formulára.

Rezervácia je prenosná, teda rezerváciu a prípadné výhody s ňou spojené môžu využiť aj iné osoby, ako člen či neregistrovaný používateľ. Využitie rezervácie a prípadných výhod s ňou spojených je jednorazové.

Vykonanú rezerváciu je možné zrušiť len prostredníctvom Restu.sk alebo na telefónnom čísle Restu.sk uvedenom v sekcii Kontakt, a to najneskôr pred časom, na ktorý je rezervácia uskutočnená. Opakované porušenie týchto pravidiel pre zrušenie rezervácie je dôvodom pre zrušenie členského účtu.

Výhody pri používaní rezervačných služieb Restu.sk

Výhody

Členovia môžu ďalej čerpať výhody ponúkané niektorými partnerskými reštauráciami spočívajúce v špeciálnom menu, ochutnávkach, zľavách, bonusoch či iných špeciálnych ponukách. Konkrétna výhoda je vždy uvedená na Restu.sk u danej reštaurácie a je podmienená odoslaním požiadavky o rezerváciu na Restu.sk a následným potvrdením rezervácie v príslušnej partnerskej reštaurácii. Čerpanie výhod rovnako závisí na aktuálnom stave v danej prevádzke.

UPOZORNENIE: NIE VŠETKY PARTNERSKÉ REŠTAURÁCIE PONÚKAJÚ VÝHODY SPOJENÉ S REZERVÁCIOU - INFORMÁCIE O TOM, ČI A AKÉ VÝHODY POSKYTUJE KONKRÉTNA PARTNERSKÁ REŠTAURÁCIA SÚ UVEDENÉ V ZÁLOŽKE „AKCIA“ NA PROFILE DANEJ REŠTAURÁCIE NA RESTU.SK.

Výhody spojené s rezerváciami nie je možné navzájom sčítať a kombinovať, t.j. jedna osoba môže uplatniť vždy len jednu výhodu pri jednej návšteve partnerskej reštaurácie, pričom prípadné obmedzenie maximálneho počtu hostí, ktorí môžu využiť výhody spojené s rezerváciou jedného člena, je uvedené v konkrétnom rezervačnom formulári. Ak nie je v rezervačnom formulári uvedené obmedzenie, platí, že výhodu spojenú s rezerváciou jedného člena môže využívať neobmedzený počet hostí. Záleží na konkrétnej partnerskej reštaurácii, či umožní kombinovať výhodu s inou zľavou či bonusom - čerpanie výhod nemusí byť k dispozícii v spojení napr. s vernostnými kartami alebo so špeciálnymi ponukami partnerských reštaurácií (napr. obedové denné menu, brunch, apod.) a nemusí byť k dispozícii v určité dni, ako sú napríklad deň sv. Valentína, Štedrý deň/večer, Silvester a Nový rok. Všetky tieto obmedzenia sú plne v kompetencii konkrétnej partnerskej reštaurácie.

Akákoľvek partnerská reštaurácia má právo obmedzenia akceptácie čerpania výhod pri plnej obsadenosti alebo uzatvorenia prevádzky z dôvodu plnej exkluzivity. Partnerská reštaurácia je ďalej oprávnená zmeniť ponuku menu alebo jedálneho lístka.

Partnerské reštaurácie

Partnerské reštaurácie prijímajú rezervácie uskutočnené prostredníctvom stránky Restu.sk, alebo prostredníctvom webových stránok partnerských reštaurácií alebo partnerov Restu.sk, ktorí využívajú rezervačné nástroje Restu.sk. Niektoré partnerské reštaurácie sú zmluvne zaviazané k poskytovaniu výhod členom, ktorí vykonali platnú rezerváciu. Partnerské reštaurácie sú oprávnené kedykoľvek ukončiť zmluvný vzťah s Restu.sk alebo zmeniť svoju ponuku výhod; Restu.sk nie je povinné o tomto člena informovať.

Hodnotenie reštaurácií

Každý člen alebo neregistrovaný používateľ môže svoju návštevu v partnerskej reštaurácii ohodnotiť, najneskôr však do 30 dní od dátumu uskutočnenej rezervácie. Výsledné hodnotenie partnerskej reštaurácie na Restu.sk bude vždy aktuálne vypočítané na základe matematického vzorca, ktorý zohľadňuje staré recenzie. všetkých zobrazených hodnotení.

Za uverejnenie nenáleží členovi alebo neregistrovanému používateľovi žiadna odmena. Restu.sk však môže členov za hodnotenie reštaurácií odmeňovať, a to najmä pripísaním kreditov na účet člena. Na túto odmenu nie je právny nárok. Uverejnením recenzie udeľuje člen alebo neregistrovaný používateľ Restu.sk svoj súhlas s ich časovo neobmedzeným užívaním v podobe uverejnenia na webovej stránke Restu.sk a sprístupnenie ostatným členom alebo neregistrovaným používateľom, s možnosťou ďalšieho šírenia a zdieľania na internete alebo iných online platformách alebo v offline médiách a bez ohľadu na skutočnosť, či je recenzia autorským dielom, alebo nie. Restu.sk je oprávnené udeliť výhradné alebo nevýhradné právo k použitiu recenzie v uvedenom rozsahu akýmkoľvek tretím osobám.

Pre zadanie hodnotenia si člen môže zvoliť prezývku/nick. Partnerská reštaurácia je na jeho hodnotenie oprávnená reagovať (a Restu.sk môže odpoveď na stránkach Restu.sk zverejniť), v takom prípade je člen alebo užívateľ o tejto reakcii informovaný e-mailom. Restu.sk si vyhrádza právo hodnotenie člena alebo neregistrovaného používateľa nezverejniť či vymazať, pokiaľ nadobudne podozrenie, že ide o hodnotenie založené na fiktívnej rezervácii alebo pokiaľ hodnotenie obsahuje vulgárne výrazy či bude zjavne nepravdivé alebo bude v rozpore s dobrými mravmi.

Zodpovednosť reštaurácií

Partnerské reštaurácie poskytujú rezervácie uskutočnené prostredníctvom stránky Restu.sk a prípadné výhody s nimi spojené na vlastnú zodpovednosť. Restu.sk nezodpovedá za plnenie zo strany jednotlivých partnerských reštaurácií. Akékoľvek reklamácie služieb partnerskej reštaurácie je treba uplatniť priamo u príslušnej partnerskej reštaurácie. Restu.sk neručí a nezodpovedá za prípadné spory a reklamácie medzi členom či neregistrovaným používateľom a partnerskou reštauráciou. Restu.sk si vyhradzuje právo na zmenu rozsahu alebo zrušenie výhod a právo na zmenu partnerských reštaurácií bez nutnosti predchádzajúceho kontaktovania, informovania a súhlasu členov či neregistrovaných používateľov. Aktuálne informácie sú vždy k dispozícii na stránke Restu.sk.

Osobné údaje

Pri spracovaní osobných údajov, ktoré poskytnete Restu.sk alebo partnerskej reštaurácii, v ktorej ste vykonali rezerváciu, sa riadi samostatným dokumentom „Pravidlá ochrany osobných údajov“ dostupným na Restu.sk alebo tu.

Rôzne

Odkazy na iné webové stránky

Restu.sk nenesie zodpovednosť za funkčnosť a obsah webových odkazov na webové stránky subjektov odlišných od Restu.sk, umiestnených na stránke Restu.sk, ani za ochranu dát a informácií, ktoré sú sprístupnené na iných webových stránkach a stránkach, ktoré nie sú chránené bezpečnostnými opatreniami Restu.sk.

#BEZPECNARESTAURACE

Označenie #BEZPECNARESTAURACE má len informatívny charakter a je uvedená v dobrej viere na základe vyhlásenia konkrétnej reštaurácie.

Uvedením štítku #BEZPECNARESTAURACE v profile reštaurácie neposkytuje Restu.sk žiadne záruky za dodržiavanie Safe Restaurant Code, všetkých záväzných právnych predpisov a nariadení úradov Slovenskej republiky zo strany takto označeného podniku. Restu.sk nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné ujmy na zdraví, škody na majetku či iné škody, ktoré by mohli byť spôsobené tým, že sa užívateľ spoliehal alebo riadil informáciami či dátami, ktoré získal na stránke Restu.sk vo vzťahu k označeniu #BEZPECNARESTAURACE.

Označenie #BEZPECNARESTAURACE uvedené na stránke Restu.sk bolo zverejnené na základe informácií dostupných v dobe ich získania. Stránka Restu.sk si vyhradzuje právo na zmenu alebo odstránenie štítku #BEZPECNARESTAURACE u jednotlivých podnikov bez nutnosti predchádzajúceho kontaktovania, informovania a súhlasu členov alebo neregistrovaných užívateľov.

Obsah stránky Restu.sk

Restu.sk vynaloží maximálne úsilie k tomu, aby všetky informácie uvedené na Restu.sk boli vždy aktuálne a presné, môže sa však stať, že sa vyskytnú malé chyby či nepresnosti, za ktoré sa Restu.sk vopred ospravedlňuje.

Všetky materiály a informácie obsiahnuté na Restu.sk sú vo výlučnom vlastníctve Restu.sk a spoločnosť Restu.sk si k nim vyhradzuje všetky práva. Názov a logo Restu.sk sú registrovanými ochrannými známkami a akékoľvek ich použitie na iné než čisto informatívne účely je bez výslovného povolenia Restu.sk zakázané. Na Restu.sk môže byť tiež zobrazená propagácia služieb či produktov Restu.sk či zmluvných partnerov Restu.sk, ktoré môžu byť rovnako chránené a k ich použitiu má Restu.sk zodpovedajúce oprávnenia.

Materiály a informácie obsiahnuté na Restu.sk môžu byť menené, publikované alebo inak distribuované len s predchádzajúcim súhlasom Restu.sk. Restu.sk si vyhradzuje právo vykonávať zmeny a úpravy na týchto stránkach aj bez predchádzajúceho upozornenia, kedykoľvek to bude považovať za vhodné. Všetky zmeny v týchto podmienkach (ak sú nutné z dôvodu prevádzkových alebo legislatívnych zmien) nadobúdajú účinnosť 7 dní po ich zverejnení na stránkach Restu.sk. Ak nebude člen so zmenami súhlasiť, je oprávnený svoju registráciu zrušiť.

Podnety

Restu.sk si váži názorov a spätnú väzbu členov a neregistrovaných používateľov. Názory a podnety týkajúce sa partnerských reštaurácií alebo Restu.sk, prosím, zasielajte na info@restu.sk. Restu.sk Vás môže kontaktovať, či je možné zaslaný príspevok citovať. Pokiaľ budete súhlasiť, radi sa o Váš príspevok podelíme s ostatnými na stránke Restu.sk alebo na iných kanáloch.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť od 20. septembra 2021.
Dátum poslednej aktualizácie: 13. septembra 2021
Restu s.r.o.